Ερυθρές ταινίες σε δύο τμήματα, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, 0,97χ0,68 και 0,97χ0,60 μ.

Ερυθρές ταινίες σε γωνία, Φρέαρ της οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου μ.Χ. αι.

Περιγραφή:

Τα δύο τμήματα που προέρχονται από τη ΒΔ γωνία του δωματίου 10 ενός εκτεταμένου κτιριακού συγκροτήματος, πιθανόν δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο εντοπίσθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών. Το μέγαρο, απλωμένο σε έκταση 510 τ.μ., θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι. επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο και αποτελείτο από 15 δωμάτια, τέσσερα από τα οποία ήταν κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες. Σε υπόλευκο βάθος γράφονται με κόκκινο χρώμα τεμνόμενες ταινίες που σχημάτιζαν πιθανόν ορθογώνια πλαίσια.

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη, Ευρήματα από τις ανασκαφες του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195, εικ. 3.